STRONA
GŁÓWNA
ZASADY
WSPÓŁPRACY
PRZYKŁADOWE
DOKUMENTY
GDZIE 
ZARZĽDZAM
DANE FIRMY
KONTAKT

 

   

   Wspólnota Mieszkaniowa powstaje z mocy prawa z chwilą wyodrębnienia i wykupu od dotychczasowego właściciela pierwszego lokalu. Od tego momentu właściciele wspólnie decydują o sprawach Wspólnoty. W zależności od ilości lokali (wyodrębnionych i niewyodrębnionych), do zarządzania Wspólnotą mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, gdy liczba lokali nie jest większa niż siedem, lub ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. nr 80/2000 poz. 903), jeżeli liczba lokali przekracza 7. W dalszej części opiszę przypadek drugi - liczba lokali przekracza siedem.

  W sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem Wspólnoty, w ramach tak zwanego "zarządu zwykłego", sprawami Wspólnoty kieruje Zarząd, czyli osoby wybrane z grona właścicieli lub spoza niego. Ponieważ jednak Zarząd nie posiada z reguły stosownych uprawnień w zakresie zarządzania nieruchomościami (licencja zarządcy nieruchomości) a w znakomitej większości Wspólnot Mieszkaniowych część lokali należy do właściciela instytucjonalnego (Gmina, zakład przemysłowy itp.), Zarząd zleca czynności zarządzania nieruchomością licencjonowanemu zarządcy nieruchomości. Mówię tu o takich czynnościach jak na przykład podpisanie umów z firmami zewnętrznymi na dostawę mediów, utrzymanie czystości, prowadzenie bieżącej konserwacji itp. Do podjęcia czynności przekraczających zarząd zwykły potrzebna jest zgoda właścicieli wyrażona przez podjęcie uchwały. Dzieje się tak np. przy zatwierdzeniu planu gospodarczego Wspólnoty, rocznego sprawozdania finansowego, ustaleniu wynagrodzenia zarządcy, określeniu prac remontowych i ich kosztów i innych. 

  Uchwały podejmowane są większością głosów właścicieli liczoną według wielkości posiadanych przez nich udziałów w nieruchomości wspólnej. Aby uchwała została podjęta (lub nie podjęta), swoje głosy "za" lub "przeciw" uchwale muszą oddać właściciele, których udziały stanowią ponad połowę wszystkich udziałów w nieruchomości wspólnej. Istnieje jednak możliwość zmiany zasady głosowania na taką, że na jednego właściciela przypada jeden głos. Zasadę tę można wprowadzić za pośrednictwem uchwały lub umowy lub też na wniosek właścicieli posiadających minimum 20% udziałów. Ten ostatni sposób jest dopuszczalny wyłącznie wtedy, jeżeli większość udziałów (ponad 50%) znajduje się w rękach jednego właściciela lub jeżeli suma udziałów w nieruchomości wspólnej nie jest równa 1 (100%). Zasadę głosowania że na jednego właściciela przypada jeden głos należy rozumieć w ten sposób, że przy małżeńskiej wspólnocie majątkowej, jeżeli właścicielami mieszkania są oboje małżonkowie, mąż z żoną wspólnie posiadają jeden głos. 

  Właściciele wpłacają miesięczną zaliczkę na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną. Wysokość zaliczki określana jest raz do roku przez właścicieli na zebraniu zamykającym rok poprzedni, dokonane przez właścicieli wpłaty podlegają rozliczeniu. Jeżeli bilans Wspólnoty jest ujemny, czyli wydatki przewyższyły wpłaty, brakującą kwotę właściciele dopłacają według posiadanych udziałów. W sytuacji odwrotnej właściciele uchwałą decydują o sposobie zagospodarowania powstałej nadpłaty. Wprawdzie istnieje możliwość zwrotu nadpłaty przelewem na konto poszczególnych właścicieli ale niestety część Urzędów Skarbowych interpretuje taką operację jako przychód właściciela i stoi na stanowisku konieczności jego opodatkowania i wykazania w zeznaniu rocznym.


strona główna / Wspólnota Mieszkaniowa / zasady współpracy / 

przykładowe dokumenty / gdzie zarzšdzam / dane firmy, kontakt

projekt: Szablonownia